Γενικές οδηγίες για τον προγραμματισμό των τηλεχειριστηρίων των αποκωδικοποιητών Osio. Για περισσότερες λεπτομέρειες συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης του αποκωδικοποιητή σας.

  • Το τηλεχειριστήριο διαθέτει 4 προγραμματιζόμενα κουμπιά για έλεγχο της τηλεόρασης: Ενεργοποίηση τηλεόρασης, Vol +, Vol-, TV IN.
  • Πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα OK και 0 για 3 δευτερόλεπτα, η κόκκινη λυχνία LED ανάβει.
  • Τοποθετήστε το προγραμματιζόμενο και το αρχικό τηλεχειριστήριο από την τηλεόραση απέναντι μεταξύ τους σε απόσταση 3-5 cm, έτσι ώστε τα ‘μάτια’ τους να είναι το ένα απέναντι από το άλλο.
  • Πιέστε και αφήστε το κουμπί του προγραμματιζόμενου τηλεχειριστηρίου που θέλετε να προγραμματίσετε.
  • Πατήστε το κουμπί του αρχικού τηλεχειριστηρίου, το LED θα πρέπει να αναβοσβήσει 2 φορές και να ανάψει συνεχώς, αφήστε το κουμπί.
  • Όταν ολοκληρωθεί ο προγραμματισμός, πατήστε το κουμπί EXIT. Η λυχνία LED θα σβήσει.
Μενού